IHB Ship Design в числа – 15 години опит, 80 инженери, 400+ завършени проекта

Индустриално Проектиране

Нашето усъвършенствано ноу-хау, резултат от дългогодишния опит, който имаме, ни позволява да разширим услугите си и да разнообразим секторите, в които работим. Готови сме да се изправим пред предизвикателствата, които индустриалният сектор ще ни предостави.

Концептуален и основен инженеринг

Системни и инструментални диаграми

 • Процесни (основни) системи.
 • Спомагателни системи.
 • Топлопреносни системи -водни, парокондензни и въздушни.
 • Системи за пожароизвестява- не и пожарогасене

Тръбопроводни изчисления и проверки

 • Якостни и топлинни пресмятания.
 • Хидравлични съпротивления и спад на налягането.
 • Топлозагуби при пренос и изолации на тръбопроводи.
 • Разположение и оразмеряване на закпревания

Анализ на механични конструкции по метода на крайните елементи (КЕ)

 • Създаване на съвместими  CAD модели.
 • Динамично и топлинно натоварване на тръбопроводи.
 • Статично и динамично натоварване на конструкции.
 • Изготвяне на анализи на база пресмятанията.

Детайлен инженеринг

3D моделиране

 • Тръбни системи и закрепвания.
 • Оборудване и фундаменти.
 • Конструкции и инфраструктура.
 • Фотограметрия.

2D CAD чертежи

 • Тръбни сегменти (спулове)-аксонометрии.
 • Площадки,стълби,метални конструкции.
 • Тръбни закрепвания и фундаменти за оборудване.
 • Кабелни скари (траси), въздуховоди.

Спецификации и заявки

 • Проектни и технически спецификации за оборудване – основно и спомагателно.
 • Заявки за материали – предварителни и окончателни.
 • Спецификации за клапани и друга арматура.
 • Кабелни и инструментални списъци.

Планове и инструкции

 • За изработка и монтаж.
 • За въвеждане в експлоатация.
 • За опериране.
 • За поддръжка

Зелената крачка напред

Пречистване на отпадъчни газове чрез скрабъри

 • Концепция за технология на очистване.
 • Интегриране на система със скрабър.
 • Топлинни и газови изчисления.
 • Автоматизация и контрол на системи за пречистване.

Възобновяеми източници на енергия

 • Слънчева енергия.
 • Вятърна енергия и енергия на океана.
 • Водна и геотермална енергия.
 • Енергия от биомаси.

Интернет на нещата

 • Индустриални процеси и събиране на данни от околната среда.
 • Производствени операции.
 • Управление и поддръжка на средства за производство чрез IoT.

 

Ретрофит на индустриални установки

Триизмерно сканиране

 • Лазерно сканиране на системи и инсталации.
 • Пространствена фотограметрия – наземна и въздушна.
 • Създаване на дигитални облаци от точки.
 • Подготовка за частичен или пълен ретрофит на сканирани системи, зони и конструкции.

Ретрофит на съществуващи конструкции

 • Системни диаграми и чертежи.
 • Тръбопроводни проверки и калкулации.
 • ОВК инсталации.
 • Контролни и инструментални прибори и оборудване.

Работно проектиране

 • 3D моделиране и документация за изработка.
 • Техническа документация за инсталиране.
 • Спецификации и заявки за материали и оборудване.
 • Инструкции за монтаж тип „преди-след“.

Услуги

Корабно проектиране

Корабно проектиране

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Интериорен Дизайн и 3D Визуализация

Индустриално Проектиране

Индустриално Проектиране

Специализирани Услуги

Специализирани Услуги